Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2020

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Käesoleva juhendi eesmärk on määratleda mitteeluhoonete projekteerimise ja ehitamise põhimõtted ning kasutatavatele materjalidele, süsteemidele ja seadmetele esitatavad tehnilised nõuded võimalikult täpselt ja üheselt mõistetavalt.

Juhend käsitleb mitteeluhoonete ja rajatiste ehitamist. Samas juhendis esitatud üldpõhimõtteid ja nõudeid tuleb rakendada kõikide ühiskondlike hoonete ja rajatiste projekteerimisel ning ehitamisel, kus tööde tellijaks ja/või korraldajaks on Riigi Kinnisvara AS (edaspidi RKAS).

Kui käesolevat juhendit kasutatakse RKAS-i korraldatavate projekteerimise ja ehituse hankedokumentide lisana, siis võib tellija juhendis toodud nõudeid muuta, täiendavaid nõudeid seada või teatud nõuetest loobuda, sõltuvalt ehitatava hoone või rajatise spetsiifikast ning vajadustest.

Kui mõne juhendi nõude täitmine osutub võimatuks, ei ole mõistlik või otstarbekas, või on ilmenud paremad tehnilised või arhitektuursed lahendused, peab töövõtja (projekteerija, ehitaja) sellest tellijat teavitama, nõuete muutmise ettepaneku põhjendama ning enne töö teostamist uue lahenduse kooskõlastama.

Kui käesolevas juhendis on viidatud konkreetsetele seadustele, normidele ja standarditele ning need dokumendid on tööde teostamise ajaks aegunud, tuleb lähtuda uuest kehtivast normdokumendi versioonist. Käesolev juhend kehtib nii uusehitistele kui rekonstrueeritavatele hoonetele.

Laadi alla...