Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2020

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Juhul, kui antud juhendi nõuded ja alusdokumentatsiooni nõuded on vastuolus, tuleb järgida rangemaid nõudeid.

Ehitise projekteerimisel ja ehitamisel lähtutakse eelkõige ehitusseadustikust ja selle alamaktidest. Lisaks õigusaktidele lähtutakse Eesti algupärastest, üle võetud ja harmoniseeritud standarditest, nende puudumisel rahvusvaheliselt levinud või mõne teise EL liikmesriigi standarditest ja valdkonnas välja kujunenud heast ehitus-ja projekteerimistavast (eelkõige RYL sarja nõuded).

Seadused ja määrused

  • Vabariigi Valitsuse määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“
  • Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“
  • MKM-i määrus nr 49 „Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord“
  • Ehitusseadustik (EhS)

Standardid

  • EVS 932 „Ehitusprojekt”
  • EVS 840 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“
  • EVS 842 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“
  • EVS 871 „Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused“
  • EVS 920 „Katuseehitusreeglid“ osad 1-5

Muud juhendid:

Laadi alla...