Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Ruumikaart käsitleb lisaks tavaklassidele ka erivarustusega klassiruume: labor, keemia-, füüsika-, bioloogia-, praktilise õpetuse, kunsti-, muusika- ja arvutiklass ning abiruumid. Nende klassiruumide erisuste kirjeldused on toodud alljärgnevates peatükkides.

Klassiruumidesse kavandada vastavalt vajadusele suletavad kapid kas külgseina, tagaseina või eesseina. Viimasel juhul kavandada ekraan või TV kappide eespinnale, orvade kasutamine ei ole lubatud.

Kõigi klassiruumide sisutuste paigutamisel arvestada erivajadustega õpilaste võimalike liikumisteedega.

1. SISEVIIMISTLUS

Klassiruumidel puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RL04, mille nõuded  rakenduvad seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele.

Sein – Seina pinnad ja pinnaviimistlus peavad olema kulumis-, pesu- ja pühkimiskindlad. Värvitud seinte märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 1 (ISO 11998). 

Põrand – Põrandakate peab vastama kasutusklassile 34. Elastsete, tekstiil- ja mitmekihiliste põrandakatete põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Elastsete põrandakattematerjalide kulumiskihi paksus peab olema minimaalselt 0,7mm. Puitparketi lihvimiskihi paksus peab olema minimaalselt 3,5mm. Isetasanduvate viimistlusmaterjalide paksus peab olema 1-3mm ja hõõrdemassid 3mm. Põrandate igapäevane hooldamine peab olema teostatav niiskel meetodil.

Lagi – Värvitud lagede märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 3 (ISO 11998). Laed (sh lae pind ja ripplae tagune) peavad olema töödeldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid võib jätta viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peavad olema töödeldud tolmuvabaks.

2. SISEKLIIMA JA KVJ

Sisekliimaklass

Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 16798 „Hoonete energiatõhusus . Hoonete ventilatsioon“.

Arvestuslik õhutemperatuur

Talvel +22°C

Suvel +24°C (jahutusvajadust hinnatakse iga hoone puhul suvise ülekuumenemise kontrolli alusel)

Õhuvahetus

Tsentraalne ventilatsioonisüsteem

Õhuhulgad

Õhuhulgad määrata vastavalt standardile EVS906 „Mitteeluhoonete ventilatsioon“.

Maksimaalne õhuliikumiskiirus töötsoonis

Talvel 0,16 m/s (küttega)

Suvel 0,19 m/s

Jahutus

Kevad/sügise ülekuumenemise vältimiseks kasutada erinevaid passiivseid meetmeid. Jahutuskoormused leida läbi dünaamilise arvutuse ning konkreetsed lahendused kooskõlastada tellijaga.

Küte

Tsentraalne küttesüsteem: radiaatorküte/põrandküte

Ruumi temp. reguleerimine

Ruumi kütte reguleerimine läbi ruumi regulaatori mis on ühendatud hooneautomaatikaga. Ruumis on ühtne andur – termostaat, mis võimaldab ruumikasutajal reguleerida ruumi temperatuuri ±2°C. Reguleerimistäpsus (lubatud hälve) ja nulltsoon („surnud tsoon“) ±1°C.

3. VESI-KANALISATSIOON

Tavaklassis üldjuhul valamu vajadus puudub.

4. TUGEV- JA NÕRKVOOL

TV/tahvel/projektor ühendus töökohaga

4×RJ45; 4×16A, 230V; 1xHDMI; 1xUSB3.0; 3,5’’ audio

(2xRJ45 TV jaoks, 2xRJ45 võrgu jaoks)

Koristuspesa

1×16A, 230V - mugavas kohas, näiteks ukse juures

Pistikupesad

2×16A, 230V – iga 6 m tagant

Kõlarid

1 komplekt ehk 1tk aktiivkõlar (toitega 230V) ja 1tk passiivkõlar

Valgustustihedus

Vastavalt standardile EVS-EN 12464-1

Tahvlil tuleb vältida peegeldusräigust. Valgustustugevus peab olema reguleeritav (dimmerdatav).

5. AKUSTIKA

Helipidavus

Õhumüra isolatsiooniindeks:

Vaheseinad ruumide vahel: R’w ≥48dB

Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB

Uksed, uksekomplekt ja siseklaasseinad: R’w ≥30dB

Taandatud löögimürataseme indeks:

Klassiruumide vahel: Ln,w 63 dB

Üldkasutatava ruumi ja klassi vahel Ln,w 58 dB

Liiklusest põhjust. müra normtase:

LpA,eq,T päeval <35 dB(A)

Tehnosüsteemide müratase:

LpA,max <35 dB(A)

Järelkõlakestus:

0.6-0.8s sagedustel 125-2000Hz.

Nõutava järelkõlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/või seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

6. ERIVARUSTUSEGA KLASSID

6.1. Labor

Kõik õpilaste lauad peavad olema happekindla töötasapinnaga ning varustatud spetsiaalse valamu (roostevabast terasest või polüpropüleenist) ja labori tingimustesse sobiva segistiga. Klassi tuleb paigaldada tõmbekapp (EN 14175-2:2003) ning demonstratsioonilaud Töövahendite sh. kemikaalide hoidmiseks tuleb ette näha lukustatav ja ventileeritav kapp ning laborivahendite nõudepesumasin (juhul kui abiruumi ei ole kõrval). Tõmbekapi ja kemikaalide hoiukapi ventilatsioon (sh kompensatsiooni õhk) tuleb lahendada KVJ projektis. Eriseadmed varustatakse turvanupuga. Põrand peab olema maandatud. Põrandakate peab olema antistaatiline.

Labori juurde kavandada laborandi tööruum, kus on laborandi töökoht, kemikaalide lukustatavad ja ventileeritavad kapid, labori nõudepesumasin, kraanikauss ning vastavalt vajadusele riiulid.

6.2. Füüsika- ja bioloogiaklass/keemiaklass

Klassi tuleb paigaldada demonstratsioonilaud. Töövahendite hoidmiseks tuleb ette näha lukustatav kapp (juhul kui abiruumi ei ole kõrval). Eriseadmed varustatakse turvanupuga. Põrand peab olema maandatud. Põrandakate peab olema antistaatiline. Õpilaste töölauad eelistatult kahekohalised, varustatud 2x16A, 230 V ning kaitseväikepingega SELV-pistikupesadega.

Füüsika-, bioloogia/keemiaklassi juurde kavandada riiulitega abiruum. Abiruumiga klassidesse ei pea kavandama mahutusmööblit.

6.3. Praktilise õpetuse klass

Kõik elektrilised tööpingid peavad olema varustatud turvalülitiga. Puidutööpinkide puhul (olenevat töödeldava puidu kogusest) peab olema sae- ja puidupuru ärastussüsteem. Värvimis- ja keevitusruumis peab olema kohtäratõmme. Jaotuskeskuse kilbi uksel peab olema iga tööpingi lüliti indikatsioonilamp.

Tööõpetuse klassi akustika

Klassiruumide laed peab vajalikus ulatuses katma tugevama akustilise materjaliga. Nõutava järelkõlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/või seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale. Vajadusel rakendatakse lisaabinõusid müra leviku vähendamiseks

Helipidavus

Õhumüra isolatsiooniindeks vastavalt asukohale ja lubatud müratasemele, kuid mitte vähem kui R’w ≥55 dB

Suurem müratase (töökoda): R’w ≥65dB

Taandatud löögimürataseme indeks:

Ln,w ≤48dB

Liiklusest põhjust. müra

normtase:

LpA,eq,T päeval <35 dB(A)

Tehnosüsteemide müratase:

LpA,max <35 dB(A)

Järelkõlakestus:

<0.5s sagedustel 500-2000Hz.

6.4. Kunstiklasss

Kunstiklass on õppekavas nii praktika kui ka teooriaõppe klass. Kunstiklassis peab olema roostevabast terasest valamu ja segisti, mille alla mahuks anumatega vett võtma.  Juhul kui õppeprogramm sisaldab savivoolimisi või muid settivaid materjale, tuleb kraanikausside alla paigaldada lokaalne veest raskemate osakeste setiti. 

Ruumi kavandada suured rühmatöölauad ning pukktoolid, molbertid, tööde kuivatamise riiulid (min A3, soovitatatavalt A2). Võimalusel liita ruumiga abiruum nii tööde kui tarvikute hoiustamiseks.

6.5. Muusikaklass

Soovituslikult näha muusikaklassi ette koht nii esitluste näitamiseks kui nende tegemiseks ja salvestamiseks, mis oleks varustatud lavavalgustuse ning vastava heli- ja videolahendusega. Võimalusel planeerida astmeline põrandatasapind, et tagada parem nähtavus. Muusikaklassi abiruumi kavandada muusikariistade hoiukohad.

Muusikaklassi akustika

Muusikaklassi projekteerimisel on oluline, et müra ei leviks konstruktsioonide kaudu. Arvestada tuleb, et muusikaklass on reeglina suurem hoonesisene müraallikas kui õppeklass. Samas vajab klass tulenevalt õpetuse iseloomust suuremat kaitset taustmüra suhtes. Seega peavad muusikaklassi ja teiste õpperuumide vahelised seinad olema projekteeritud kõrgendatud helipidavusega. Vajadusel tuleb ehitada tambur, kasutada topelt uksi vms. Oluline on vältida müra kandumist ventilatsioonitorustike kaudu, vajadusel lisada mürasummutid või rakendada teisi lisaabinõusid struktuurse müra leviku vähendamiseks. Nõutava järelkõlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/või seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

Helipidavus

Õhumüra isolatsiooniindeks (piirnemisel õpperuumide ja kabinettidega):

Vaheseinad: R’w ≥60 dB

Vaheseinad (uksega sein): R’w ≥55 dB

Uksed, uksekompleks koridori: R’w ≥37 dB

Uksed, uksekompleks teise õpperuumi: R’w ≥50 dB

Taandatud löögimürataseme indeks

Muusikaklassist teise klassi/ruumi Ln,w 53 dB

Liiklusest põhjust. müra normtase

LpA,eq,T päeval <30 dB(A)

Tehnosüsteemide müratase:

LpA,max <35 dB(A)

Järelkõlakestus:

<0.6s sagedustel 125-2000Hz või vastavalt eriprojektile

Audio-video seadmed

Min 2 tk aktiivkõlar 1x16A, 230V, ühendused ja seadmed täpsustada

6.6. Arvutiklass

Arvutiklassis tagada varjestus otsese päikese eest. Ruumis paiknevad aknakatted ei ole soovitatavad, kuna lasevad kogu soojuse klassi. Võimaluse korral planeerida arvutiklassi õpetajale/IT juhile tööruum, mis avaneb nii koridori kui ka arvutiklassi. Lähtuvalt ruumi suurusest, tuleb projekteerida ka arvutiklassi arvutivõrgu seadmekapp.

Arvutiklassi siseviimistlus

Põrandakate peab olema antistaatiline. Põrand peab olema maandatud.

Arvutiklassi sisekliima

Arvestuslik õhutemperatuur

Talvel +22°C

Jahutus

Arvutuslik temperatuur +24°C

Jahutusvajadus ja lahendus täpsustada tellijaga.

Õhu liikumiskiirus viibimistsoonis

0,25 m/s

Arvutiklassi tugev- ja nõrkvool

Õpilase töökoht

2×RJ45; 4×16A, 230V 

Laadi alla...