Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Peakeskuse ruum peab olema väljast hästi ligipääsetav. Võimalusel tehakse kilbiruumi eraldi sissepääs väljast. Keldrikorrusel oleva peakeskuse ruumi põrand peab olema 100mm võrra kõrgem ülejäänud põrandast. Kui see ei ole võimalik projekteeritakse kilbiruum nii, et välise (välisühenduse kaablite paigaldus) kaabelduse maa kilbiruumi oleks võimalikult sirge ja lühike ning paikneks võimalikult lähedal suurtele tarbijatele. Peakeskuse asukoht peab olema selline, et seadmete vahetus oleks võimalikult lihtne. Peakeskuse seadmete teenindamiseks ning perspektiivsetele vajadustele peab jääma piisavalt ruumi. Peakeskuse lähipiirkonnas arvutitööruumid ei ole lubatud. Vajadusel tuleb kõrvalruumide kaitseks peakeskuse ruumi teha varjestus elektromagnetilise mõju vähendamiseks. Vajadusel näha ette tõstetud põrand, kaablikorrus või põrandakanal. EL tehnoruumi uksed peavad avanema väljapoole. Korrustele näha ette soovitavalt üksteise kohale EL tehnoruumid, mille lukustatav uks avaneb koridori. Ruumi minimaalne sügavus peab olema 800mm. EL tehnoruum on soovitav paigutada kõrvuti nõrkvooluseadmete ruumiga. Ruumi seinad peavad võimaldama keskuste ja kaabliredelite kinnitamist seinale.

1. SISEVIIMISTLUS

Tehnoruumide puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RL04, mille nõuded rakenduvad seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele.

Sein – Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja pühkimiskindlad.  Värvitud seinte märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 1 (ISO 11998). 

Põrand – Põrandakate peab vastama vähemalt kasutusklassile 34. Põrandakate peab võimaldama pesemist ja desinfitseerimist ja olema libisemis- ja kulumiskindel. Elastsete ja mitmekihiliste põrandakatete põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. EL tehnoruumide põrandakatted peavad olema antistaatiliste omadustega. Põrand peab olema maandatud eriosade projektis. 

Lagi – Värvitud lagede märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 3 (ISO 11998). Laed (sh lae pind ja ripplae tagune) peavad olema töödeldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid võib jätta viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peavad olema töödeldud tolmuvabaks.

2. SISEKLIIMA JA KVJ

Õhuvahetus ja -hulgad

Ruumi õhuvahetus, küte ja jahutus peavad olema sellised, et õhutemperatuur oleks vahemikus +5°C kuni +30°C, kuid ei tohi olla kõrgem, kui sinna paigaldatavatele seadmetele lubatud maksimum temperatuur. Õhu suhteline niiskus ei tohi ületada 70%. Ruumis peab olema ventilatsiooni sissepuhe, et oleks tagatud korrektne õhu liikumise suund

Jahutus

Ruumiõhu temperatuur valida vastavalt tehnoloogilistele nõuetele. Õhuvahetuse piisavust tuleb kontrollida arvestades soojuseraldustega ruumis. Vajadusel tuleb suurendada õhuvahetust või paigutada seadmed hoonesse hajutatumalt. Jahutusseadmed peavad olema dubleeritud.

Juhul, kui kilbiruumi paigaldatakse lisaseadmeid (näiteks UPS) tuleb ruumiõhu temperatuur valida vastavalt tehnoloogilistele nõuetele. Õhuvahetuse piisavust tuleb kontrollida arvestades soojuseraldustega ruumis. Vajadusel tuleb suurendada õhuvahetust või paigutada seadmed hoonesse hajutatumalt. Ruumi arvutusliku soojuskoormuse korral alla 100 W/m² mehaanilist jahutust üldjuhul kasutada ei ole vaja.

Küte

Reeglina puudub, vajadusel elektriküte.

3. VESI-KANALISATSIOON

Veevarustus ja kanalisatsioon puudub. Vee- ja kanalisatsioonitorustike läbiminekud EL tehnoruumist on keelatud.

4. TUGEV- JA NÕRKVOOL

Tehnoruumide komplekt

2x16A, 230V ja 1x16A, 3x400V

Hoolduseks ja remondiks hästi ligipääsetavas kohas hoolduspaikade läheduses.

Seadmekappide pesad

4x16A, 230V

(2 komplekti vastasseintes)

Valgustustihedus vastavalt EVS-EN 12464-1

5. AKUSTIKA

Helipidavus

Lähtuvalt seadmeruumiga piirnevatele ruumidele kehtestatud nõuetest.

Liiklusest põhjust.müra normtase:

LpA,eq,T päeval <35dB(A)

Tehnosüsteemide müratase

LpA,max <40 dB(A)

Ruumis asuvatest tehnosüsteemidest tingitud müra tõkestamiseks tuleb rakendada täiendavaid heliisolatsiooni meetmeid tagamaks normatiivse mürataseme piirnevates ruumides.

Laadi alla...