Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Piirdetarindite konstruktsioonilahendus peab:

  • ennetama piirde märgumisest tulenevaid kahjustusi;
  • rakendama meetmeid piirete kuivamise parandamiseks;
  • vältima liigniiskuse mõjul materjalide lagunemist;
  • vältima mikrobioloogilist kasvu (hallitus, bakterid, vetikad) ja veeauru kondenseerumist nii piirete pinnal kui nende sees;
  • tagama nõutava sooja-, heli- ja õhupidavuse

Hoone piirete õhupidavus tuleb määrata ventilaatoriga survestamise meetodil vastavalt standardile EVS-EN ISO 9972 „Hoonete soojuslik toimivus. Hoonepiirete õhulekke määramine. Ventilaatoriga survestamise meetod“ ala- ja ülerõhu tingimustes. Uutel hoonetel tuleb tagada õhulekkearv q50 ≤ 1m³/(h*m²) ja olemasolevatel hoonetel, mille piirdetarindeid rekonstrueeritakse, õhulekkearv q50 ≤ 3m³/(h*m²). 

Nõude täitmise tõendamiseks peab ehitaja enne siseviimistluse lõpetamist läbi viima vastavad mõõtmised. Nõude mittetäitmisel tuleb rakendada täiendavaid meetmeid õhupidavuse saavutamiseks, kuni nõue on täidetud. Juhul kui välispiirete osalise rekonstrueerimise (nt vahetatakse vaid avatäited) tulemusel ei täideta eelpool toodud õhulekke arvu piirväärtusi, tuleb ala- või ülerõhu korral termograafia abil veenduda, et välispiirete õhuleke ei ole olulisel määral tingitud rekonstrueeritud piirdetarindi osast. Osalisel rekonstrueerimisel tuleb mõõta eraldi uus ja rekonstrueeritud osa ning tagada eelpool esitatud õhulekkearvud. Töövõtja kohustuseks on viia omanikujärelevalve kontrolli all läbi vastavad mõõtmised ja esitada sellekohased raportid. Väga liigendatud ja suure hoone korral, kus kogu hoonele korraga pole võimalik õhulekkearvu määrata, tuleb tegevuskava eelnevalt tellijaga kooskõlastada. Projekteeritud lõpptulemuse tagamiseks tuleb töövõtjal teostada ehituse käigus korduvalt õhulekke teste (sh suletud hoonekarp enne viimistlemist), eesmärgiga avastada võimalikud lekkekohad ehituse staadiumis, kui on veel võimalik olukorda korrigeerida. Juhul kui kavandatakse olemasoleva hoone rekonstrueerimist ja ei ole võimalik piirdeid täiendavalt soojustada, tuleb mõõta hoone piirete tihedused koos termograafiaga enne ehitusprojekti koostamist, avastamaks võimalikud täiendavad õhulekke kohad, mille kõrvaldamist saab ehitusprojektis ette näha.

Laadi alla...